A-mốt 5:23 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Hãy làm cho tiếng của các bái hát các ngươi xa khỏi ta! Ta không khứng nghe tiếng đờn cầm của các ngươi.