A-mốt 5:17 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Trong các vườn nho vang tiếng khóc than, vì ta sẽ qua giữa ngươi, Đức Giê-hô-va phán vậy.