A-mốt 5:13 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Bởi đó cho nên, trong thời như thế, người khôn ngoan sẽ làm thinh; vì là thời khốn nạn.