A-mốt 5:10 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Chúng nó ghét người trách móc nơi cửa thành, và gớm ghiếc kể nói ngay thẳng.