A-mốt 5:1 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, hãy nghe lời nầy, là bài ca thương mà ta sẽ làm về các ngươi!