A-mốt 3:3 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Nếu hai người không đồng ý với nhau, thì há cùng đi chung được sao?