A-mốt 2:5 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ta sẽ sai lửa đến trên Giu-đa, nó sẽ thiêu nuốt những đền đài của Giê-ru-sa-lem.