A-mốt 1:7 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ta sẽ sai lửa đến trên vách thành Ga-xa, nó sẽ thiêu nuốt những đền đài nó.