A-mốt 1:4 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ta sẽ sai lửa đến trong nhà Ha-xa-ên, đặng thiêu nuốt đền đài của Bên-Ha-đát.