A-mốt 1:15 - Bản dịch Truyền thống
Vua chúng nó cùng các quan trưởng sẽ đi làm phu tù cùng nhau, Đức Giê-hô-va phán vậy.