A-mốt 1:15 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Vua chúng nó cùng các quan trưởng sẽ đi làm phu tù cùng nhau, Đức Giê-hô-va phán vậy.