A-mốt 1:12 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ta sẽ sai lửa đến trên Thê-man, nó sẽ thiêu nuốt những đền đài của Bốt-ra.