A-mốt 1:10 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ta sẽ sai lửa đến trên vách thành Ty-rơ, nó sẽ thiêu nuốt những đền đài nó.