Lê-vi Ký 6:3 - Bản dịch Truyền thống
hoặc nếu xí được một của mất mà nói dối về của đó, hoặc thề dối về một trong các việc người ta phạm tội được;