Lê-vi 6:3 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
hoặc nếu xí được một của mất mà nói dối về của đó, hoặc thề dối về một trong các việc người ta phạm tội được;