Lê-vi 6:1 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se rằng: