Lê-vi 3:17 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ay đó là luật lệ đời đời cho dòng dõi các ngươi, mặc dầu ở nơi nào: ngươi chẳng nên ăn mỡ hay là huyết.