Lê-vi 26:7 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Các ngươi đuổi theo quân nghịch, họ sẽ bị gươm sa ngã trước mặt các ngươi.