Lê-vi 25:23 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Đất không được đoạn mãi; vì đất thuộc về ta, các ngươi ở cùng ta như kẻ khách ngoại bang và kẻ kiều ngụ.