Lê-vi 23:4 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Nầy là những lễ của Đức Giê-hô-va, tức những sự nhóm hiệp thánh, các ngươi phải rao truyền ra khi đến kỳ nhất định.