Lê-vi Ký 23:29 - Bản dịch Truyền thống
Trong ngày đó, hễ ai không ép tâm hồn mình, sẽ bị truất khỏi dân sự mình.