Lê-vi 23:29 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Trong ngày đó, hễ ai không ép tâm hồn mình, sẽ bị truất khỏi dân sự mình.