Lê-vi Ký 19:35 - Bản dịch Truyền thống
Các ngươi chớ phạm sự bất nghĩa trong việc xét đoán, hoặc sự đo, sự cân, hay là sự lường.