Lê-vi 19:35 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Các ngươi chớ phạm sự bất nghĩa trong việc xét đoán, hoặc sự đo, sự cân, hay là sự lường.