Lê-vi Ký 19:24 - Bản dịch Truyền thống
nhưng qua năm thứ tư, các trái nó sẽ nên thánh làm của lễ khen ngợi Đức Giê-hô-va.