Lê-vi 18:5 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Vậy, hãy giữ luật pháp và mạng lịnh ta, người nào làm theo, thì sẽ nhờ nó mà được sống: Ta là Đức Giê-hô-va.