Lê-vi 18:20-21 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
20
Chớ nằm cùng vợ người lân cận mình, mà gây cho mình bị ô uế với người.
21
Chớ bắt con cái mình đặng dâng cho thần Mo-lóc, chớ làm ô danh Đức Chúa Trời ngươi: Ta là Đức Giê-hô-va.