Lê-vi Ký 18:20-21 - Bản dịch Truyền thống
20
Chớ nằm cùng vợ người lân cận mình, mà gây cho mình bị ô uế với người.
21
Chớ bắt con cái mình đặng dâng cho thần Mo-lóc, chớ làm ô danh Đức Chúa Trời ngươi: Ta là Đức Giê-hô-va.