Lê-vi 18:16 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Chớ cấu hiệp cùng chị dâu hay em dâu ngươi; nếu cấu hiệp, ấy làm nhục cho anh em ngươi vậy.