Lê-vi Ký 16:22 - Bản dịch Truyền thống
Vậy, con dê đực đó sẽ gánh trên mình các tội ác của dân Y-sơ-ra-ên ra nơi hoang địa.