Lê-vi Ký 15:4 - Bản dịch Truyền thống
Hễ giường nào người bịnh bạch trược nằm, đều sẽ bị ô uế: và các vật nào người ngồi trên cũng sẽ bị ô uế.