Lê-vi Ký 13:45-46 - Bản dịch Truyền thống
45
Vả, người đã bị vít phung rồi phải xé quần áo, đầu trần, che râu lại la rằng: Ô-uế! Ô-uế!
46
Trọn lúc nào người có vít, thì sẽ bị ô uế, phải ở một mình ngoài trại quân.