Lê-vi Ký 1:4 - Bản dịch Truyền thống
Ngươi sẽ nhận tay mình trên đầu con sinh, nó sẽ được nhậm thế cho, hầu chuộc tội cho người.