Lê-vi 1:4 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ngươi sẽ nhận tay mình trên đầu con sinh, nó sẽ được nhậm thế cho, hầu chuộc tội cho người.