Lê-vi Ký 1:16 - Bản dịch Truyền thống
Người sẽ gỡ lấy cái diều và nhổ lông, liệng gần bàn thờ, về hướng đông, là chỗ đổ tro;