Ô-sê 9:5 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Các ngươi sẽ làm gì trong ngày lễ trọng thể, trong ngày lễ của Đức Giê-hô-va?