Ô-sê 9:5 - Bản dịch Truyền thống
Các ngươi sẽ làm gì trong ngày lễ trọng thể, trong ngày lễ của Đức Giê-hô-va?