Ô-sê 9:2 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Hoặc sân đạp lúa, hoặc hầm ép rượu, cũng được chẳng nuôi chúng nó; rượu mới sẽ thiếu thốn cho nó.