Ô-sê 6:6 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Vì ta ưa sự nhơn từ và không ưa của lễ, ưa sự nhận biết Đức Chúa Trời hơn là ưa của lễ thiêu.