Ô-sê 6:11 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Hỡi Giu-đa, ngươi cũng vậy, có mùa gặt đã định cho ngươi, khi ta đem phu tù của dân ta trở về.