Ô-sê 5:10 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Các quan trưởng Giu-đa giống như kẻ lấn địa giới; ta sẽ đổ cơn giận ta trên chúng nó như trút nước.