Ô-sê 2:22 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Đất sẽ trả lời cho lúa mì, cho rượu mới, cho dầu, và ba thứ nầy sẽ trả lời cho Gít-rê-ên.