Ô-sê 2:1 - Bản dịch Truyền thống
Hãy xưng anh em các ngươi là Am-mi; và chị em các ngươi là Ru-ha-ma.