Ô-sê 13:7 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Vì thế, ta đối với chúng nó sẽ như là sư tử. Ta sẽ như con beo rình chúng nó trên đường.