Ô-sê 13:7 - Bản dịch Truyền thống
Vì thế, ta đối với chúng nó sẽ như là sư tử. Ta sẽ như con beo rình chúng nó trên đường.