Ô-sê 13:11 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ta đã nhơn cơn giận mà ban cho ngươi một vua, và đã nhơn cơn giận mà cất đi.