Ô-sê 11:1 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Khi Y-sơ-ra-ên còn thơ ấy, ta yêu dấu nó; ta gọi con trai ta ra khỏi Ê-díp-tô.