Ô-sê 1:5 - Bản dịch Truyền thống
Trong ngày đó, ta sẽ bẻ cung của Y-sơ-ra-ên trong trũng Gít-rê-ên.