Đa-ni-ên 9:3 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ta để mặt hướng về Chúa là Đức Chúa Trời, lấy sự khấn nguyện, nài xin, với sự kiêng ăn, mặc bao gai, đội tro mà tìm.