Đa-ni-ên 8:10 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Nó lớn lên đến cơ binh trên trời; làm cho đổ xuống đất một phần cơ binh và một phần trong các ngôi sao, rồi nó giày đạp lên.