Đa-ni-ên 3:23 - Bản dịch Truyền thống
Còn ba người, Sa-đơ-rắc, Mê-rác, A-bết-Nê-gô, vẫn bị trói mà rơi vào giữa lò lửa hực.