Đa-ni-ên 2:1 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Trong năm thứ hai đời vua Nê-bu-cát-nết-sa, vua thấy chiêm bao, thì trong lòng bối rối và mất giấc ngủ.