Đa-ni-ên 12:12 - Bản dịch Truyền thống
Phước thay cho kẻ đợi, và đến một ngàn ba trăm ba mươi lăm ngày!