Đa-ni-ên 10:6 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Mình người như bích ngọc; mặt người như chớp, và mắt như đuốc cháy; tay và chơn như đồng đánh bóng, và tiếng nói như tiếng đám đông.