Ê-xê-chiên 4:2 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ngươi khá vây hãm nó; dựng đồn, đắp lũy nghịch cùng nó; đóng quân vây bọc lấy, và đặt máy phá thành xung quanh nghịch cùng nó.