Ê-xê-chiên 4:10 - Bản dịch Truyền thống
Đồ ăn ngươi sẽ ăn, cứ mỗi ngày nặng hai mươi siếc-lơ; ngươi sẽ ăn theo thì giờ.