Ê-xê-chiên 38:9 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ngươi sẽ sấn tới, sẽ đến như gió bão, như một đám mây trùng cả đất, ngươi, mọi đạo binh ngươi, và nhiều dân tộc với ngươi.