Ê-xê-chiên 37:1 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Tay của Đức Giê-hô-va đặt trên ta; Ngài dắt ta ra trong Thần Đức Giê-hô-va, và đặt ta giữa trũng; nó đầy những hài cốt.